Εταιρεία

BILBERRY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 25, 11141, ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 127220501000
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 8.000 ΕΥΡΩ


Διαχειριστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 25, ΑΘΗΝΑ


Οικονομικές καταστάσεις

Ισολογισμός 2013-2014